Regulamin rezerwacji apartamentów Vizzit Us

§1
PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie apartamentu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji oraz zapłatę całej należności za pobyt w apartamencie. Dokonując rezerwacji Gość akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających w apartamencie.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie www.vizzit.us

§2
DOBA HOTELOWA

 1. Każdy z apartamentów wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.
 3. Pozostanie w apartamencie, pozostawienie rzeczy lub niezwrócenie kluczy do godziny 11.00 w dniu wyjazdu jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 4. VizzitUs zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w apartamencie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3
REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Odbiór kluczy do apartamentów VizzitUs następuje samodzielnie w wyznaczonym dla każdego apartamentu miejscu.
 2. Dokonanie rezerwacji, dokonanie opłaty, a także rozpoczęcie pobytu w apartamencie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów  Regulaminu przez Gościa.
 3. Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamencie w godzinach od 7.00 do 22.00.
  Przebywanie osób niezameldowanych w apartamencie po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego apartament Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do apartamentu. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego na stronie internetowej www.vizzit.us
 4. VizzitUs może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu VizzitUs lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników VizzitUs lub innych osobach przebywających w apartamentach.
 5. VizzitUs zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu kaucji gotówkowej w wysokości 500 zł lub dokonania preautoryzacji karty kredytowej.
 6. W przypadku nieodwołania rezerwacji apartamentu na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszej doby hotelowej lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do apartamentu, zapłacona kwota nie zostaje zwrócona.
 7. Rezerwację standardową można bezpłatnie anulować do 7 dni przed rozpoczęciem pierwszej doby hotelowej. Anulacje dokonane po tym terminie będą obciążone opłatą w wysokości pełnej kwoty pobytu.
 8. W przypadku anulacji wcześniej opłaconych rezerwacji standardowych (karta kredytowa Stripe, przelewy24) do 7 dni przed rozpoczęciem pierwszej doby hotelowej, pobrana kwota zostanie zwrócona klientowi za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl lub Stripe
 9. Jeżeli w trakcie trwania pobytu Gość dokona skrócenia bądź anulowania rezerwacji to nie ma możliwości ubiegania się o zwrot kosztów za niewykorzystany okres.
 10. Gość uprawniony jest do zmiany terminu rezerwacji oraz apartamentu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszej doby hotelowej pod warunkiem dysponowania przez VizzitUs wolnymi terminami i apartamentami.
 11. Rezerwacji i opłacenia pobytu można dokonać on-line poprzez stronę internetową www.vizzit.us, www.booking.com, www.airbnb.pl

§4
ZMIANA APARTAMENTU I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W wyjątkowych sytuacjach takich jak awaria w budynku, w którym znajduje się apartament lub w samym apartamencie, VizzitUs zastrzega sobie prawo do zamiany apartamentu na taki sam lub na apartament o wyższym standardzie za tę samą cenę, znajdujący się w tej samej lub innej lokalizacji, a w przypadku braku wolnych apartamentów do anulowania rezerwacji.
 2. W przypadku wystąpienia siły wyższej VizzitUs uprawniony jest do odstąpienia od umowy najmu. Uprawnienie to obejmuje sytuacje, w których VizzitUs bez swojej winy, nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa Gościom lub ich majątkowi.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy najmu w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 powyżej, dotychczas wpłacona przez Gościa kwota pieniężna zostanie niezwłocznie zwrócona, przy czym VizzitUs będzie uprawniony do potrącenia kwoty należnej za dotychczas wykorzystany pobyt w  apartamencie.

§5
PŁATNOŚĆ

 1. Opłaty za rezerwacje standardowe można dokonać:
 2. a) za pomocą strony przelewy24.pl
 3. b) kartą za pomocą Systemu Stripe;
 4. Po dokonaniu rezerwacji Gość zostaje przekierowany do systemu przelewy24. Jeżeli nie dokona płatności w ciągu 20 minut rezerwacja zostaje anulowana.
 5. Na życzenie Gości VizzitUs wystawia rachunek za pobyt. Gość jest zobowiązany poinformować pracownika VizzitUs o konieczności wystawienia rachunku przy dokonywaniu rezerwacji. W pozostałych przypadkach potwierdzenie zapłaty będzie stanowił paragon fiskalny.

§6
RACHUNEK ZA POBYT

 1. Na życzenie gościa wystawiamy rachunek.
 2. Dane do rachunku należy przesłać na adres e-mail: office@vizzit.us najpóźniej ostatniego dnia rezerwacji, za którą ma by wystawiony rachunek (dzień wymeldowania).
 3. Przekroczenie ww. terminu wiąże się z odstąpieniem od chęci wystawienia rachunku.

§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Po wejściu do apartamentu Gość ma obowiązek sprawdzić czy przedmioty znajdujące się na wyposażeniu nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Gość zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o nich pracowników VizzitUs. Niezgłoszenie uszkodzeń oznacza, że Gość przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zaistniałe zniszczenia.
 2. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się w apartamencie pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w apartamencie powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. VizzitUs zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu VizzitUs może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań VizzitUs, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia apartamentu.
 5. Każdorazowo Gość opuszczający apartament, ze względów bezpieczeństwa, zobowiązany jest wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, wyłączyć urządzenia gazowe (jeżeli są takie w mieszkaniu), zamknąć okna, drzwi wejściowe na klucz oraz przechowywać klucze tak, aby nie miały do nich dostępu osoby postronne.
 6. Za zgubienie lub przetrzymanie kluczy do apartamentu Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 150 PLN.
 7. Za zgubienie lub przetrzymanie routera internetowego Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 400 PLN.
 8. W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz organizacji imprez. Za zorganizowanie imprezy przewidywana jest kara pieniężna w wysokości 500 PLN.
 9. W przypadku korzystania z dodatkowo płatnych kanałów oraz serwisu VOD w apartamencie Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości adekwatnej do wykorzystanych usług.

§8
PRZEDMIOTY POZOSTAWIONE

 1. Za przedmioty osobistego użytku, pozostawione w apartamencie VizzitUs nie odpowiada.

§9
CISZA NOCNA

 1. W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług VizzitUs mają obowiązek takiego zachowania, aby w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych osób. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady goście mogą zostać poproszeni o opuszczenie apartamentu. Nie uprawnia to do żądania zwrotu opłaty za wynajęcie apartamentu.

§10
REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§11
POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. VizzitUs nie akceptuje obecności zwierząt.
 2. W apartamencie jak również na balkonie oraz w garażu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Łamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w apartamencie jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego apartament gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.500 złotych.
 3. W apartamencie nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w apartamencie grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w apartamencie otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci, w tym zapalanie świeczek.
 6. Gość ma obowiązek zwrócenia szczególnej uwagi na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych.
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwa korzystania.
 8. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez VizzitUs dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w apartamencie i korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez VizzitUs. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

§ 12
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez osobę zamawiającą usługę podczas korzystania z serwisu jest właściciel VizzitUs.
 2. Dane osobowe zamawiającego usługę przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

§ 13
INFORMACJE O FIRMIE

VIZZITUS
ul. Victorii 12, 05-509 Józefosław, Polska
E-mail: office@vizzit.us

NIP: 8251849033
REGON: 060343532